Geef karakter aan je ruimte.

Wij printen je foto’s op onze
wandpanelen en leveren ze aan huis.

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

1. Toepasselijkheid en Tegenstelbaarheid – De hiernavolgende  voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, bestellingen, orders,  leveringen, overeenkomsten en andere documenten waaruit  verbintenissen zouden kunnen blijken voor MEUBELFABRIEKEN KAREL  MINTJENS NV (hierna ‘MINTJENS’) , met maatschappelijke zetel gevestigd  te Meirenstraat 8 te 2390 Malle. Deze Voorwaarden zijn steeds te  raadplegen op www.mintjens.be. Door het plaatsen van de bestelling  verklaart de klant zich akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden  die hem tijdig (i.e. vóór sluiting van de overeenkomst) werden bezorgd.  Alle andere voorwaarden (bv deze die op de bestelbon van de klant) zijn  uitgesloten. Prijsopgaven, offertes, bestellingen door de klant binden  MINTJENS in zoverre zij schriftelijk werden bekrachtigd door de  verkoopdirectie of de financiële afdeling van Mintjens. Waar zo vermeld,  zullen de bepalingen uitsluitend van toepassing zijn op de koop door een  “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor  doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of  beroepsactiviteit vallen. 

2. Levering en Leveringstermijnen – Elke levering wordt aangekondigd via e-mail of telefoon. Op de factuur worden de transportkosten en de BTW afzonderlijk vermeld. De goederen worden geleverd ofwel op het adres  vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon ofwel in de  

magazijnen van MINTJENS. De goederen worden verzonden op kosten en  risico, onder andere van opslag, laden, transport en lossen, van de klant  koper. De door MINTJENS aangenomen of aangeduide termijnen hebben  een zuiver indicatief karakter. De leveringstermijnen worden enkel bij  benadering vermeld en zijn derhalve niet bindend tenzij anders  uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Vertraging in de levering kan  nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering van de  goederen of ontbinding van de overeenkomst. Elke levering buiten de  winkels van MINTJENS gebeurt op het gelijkvloers en op risico en kosten  van de klant. Het in gebruik nemen van de goederen en/of het  doorverkopen ervan impliceert de goedkeuring en aanvaarding ervan. 

Voor consumenten wordt de levering aangeboden aan de klant zelf of de persoon door de klant gevolmachtigd om het pakket in ontvangst te nemen. Kan het pakket niet in ontvangst worden genomen, dan zal de transporteur bericht nalaten met de contactgegevens. De consument zal dan zelf contact opnemen met MINTJENS om de ophaling van het pakket door de klant af te spreken. Indien er een tweede levering dient te geschieden om redenen te wijten aan de consument, behoudt MINTJENS zich het recht voor om de extra leveringskosten hiervoor aan te rekenen aan de consument. De goederen worden afgeleverd binnen de opgegeven leveringstermijn (+/- 8 weken) of binnen de 30 dagen na besteldatum indien geen leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering niet binnen de voorziene leveringstermijn kan worden geschieden, dan zal de consument contact opnemen met MINTJENS om een nieuwe leveringstermijn af te spreken. De contactname zal gebeuren via service@mintjens.be. Indien MINTJENS de levering niet binnen de aanvullende termijn kan leveren, heeft de consument het recht om de overeenkomst te beëindigen. Terugbetaling van de betaalde sommen zal dan geschieden binnen de 15 werkdagen onverminderd het recht om  bijkomende schadevergoeding te eisen. Voor de consument gaat het risico van beschadiging en verlies van de goederen over bij levering van de goederen aan de consument. 

3. Prijs – De prijs is exclusief B.T.W., taksen, rechten en kosten, tenzij  anders aangeduid in de showroom van MINTJENS . De prijs is deze zoals  vermeld op de bestelbon (orderbevestiging) of overeenkomst, tenzij  MINTJENS zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van  haar vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, edm.) ten  gevolge van een wijziging in de structuur ervan. In dit geval geldt de  nieuwe prijs, zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. 

4. Betalingsmodaliteiten – De prijs vermeld op de factuur is contant  betaalbaar op de datum vermeld op de factuur. Behoudens uitdrukkelijk  andersluidend beding is de factuur contant en zonder kortingen via  bankoverschrijving betaalbaar op de datum vermeld op de factuur vanuit  een bankrekening toebehorende aan het gefactureerde bedrijf, en in  dezelfde munteenheid dan de door MINTJENS opgemaakte factuur. 

De klant mag bij betaling van de in rekening gebrachte bedragen geen  enkel bedrag in mindering brengen voor correcties of tserugbetalingen,  

behalve indien hij in het bezit is van een creditnota of van een schriftelijk  akkoord van MINTJENS. 

De uitgestelde commerciële voorwaarden worden toegekend via  creditnota op het netto zakencijfer, d.w.z. na aftrek van kortingen en elke  andere vorm van tegemoetkoming. 

Behoudens een bijzondere overeenkomst zal geen enkele creditnota door  MINTJENS uitbetaald worden, tenzij na volledige vereffening van alle  vervallen facturen en/of debetnota’s, door MINTJENS op naam van  dezelfde klant opgemaakt. 

Bij niet betaling of onvolledige betaling binnen de vastgestelde  betalingstermijn, heeft MINTJENS vanaf de daaropvolgende dag, van  rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op betaling van een interest  tegen 1% per maand vanaf de vervaldatum tot op datum van integrale  betaling. Daarenboven heeft MINTJENS van rechtswege en zonder  ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van  40 euro voor de eigen invorderingskosten. Bovenop dit forfaitaire bedrag  heeft MINTJENS recht op een redelijke schadeloosstelling, deze laatste  vastgelegd op een minimum van 10% van het verschuldigd bedrag, voor  alle andere invorderingskosten welke dat vaste bedrag te boven gaan en  die ontstaan zijn door de laattijdige betaling hierin begrepen de  rechtsplegingvergoeding overeenkomstig de bepalingen van het  Gerechtelijk Wetboek (Wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding  van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Dit geldt  onverminderd het recht van MINTJENS om een hogere schadevergoeding  te eisen voor de door haar werkelijk geleden schade. 

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het  verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, intresten  en/of schadevergoedingen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.  

Bij gebrek aan betaling van één factuur op de vervaldag of iedere andere  tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen vanwege de klant, is  MINTJENS gerechtigd de levering- na het verzenden van een schriftelijk  kennisgeving – op te schorten tot integrale naleving van de verbintenissen  door de klant.  

Bij niet-betaling door de klant koper is MINTJENS eveneens gerechtigd om  de overeenkomst, het contract of de bestelling van rechtswege en zonder  voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. MINTJENS heeft geen  andere verplichting dan de klant per eenvoudig schrijven in te lichten van  haar wens deze bepaling in te roepen. Zo de klant in gebreke blijft één of  meerdere vervallen facturen te betalen, zal MINTJENS zich het recht  voorbehouden de bijzondere betalingsvoorwaarden die aan de klant op  andere leveringen en/of facturen in omloop zouden zijn toegestaan, te  annuleren. Zij zal de klant hiervan inlichten per aangetekend schrijven. 

5. Eigendomsvoorbehoud – De geleverde goederen blijven eigendom van  MINTJENS tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en  schadevergoedingen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de  factuur, mogen de reeds geleverde goederen door  MINTJENS teruggenomen worden, zonder dat deze terugname afbreuk  doet aan enig recht tot invordering van de factuur, kosten intresten en  schadevergoedingen. 

6. Klachten Zichtbare schade. De klant dient de geleverde goederen  onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elke klacht met  betrekking tot de levering dient onmiddellijk te worden meegedeeld  middels een aanduiding op het origineel van de leveringsnota die voor  MINTJENS is bestemd. Elke vergissing begaan door MINTJENS met  betrekking tot de door haar geleverde goederen (vb. een vergissing in  hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de klant  schriftelijk te worden meegedeeld via service@mintjens.be. De klant dient  elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen aan  MINTJENS schriftelijk mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48  uur na de levering van de goederen. Bij gebreke hieraan kan de klant zich  niet meer op dit gebrek beroepen. Elk zichtbaar gebrek dat niet zichtbaar  is (was) bij de levering (ongeschonden verpakking) dient ten laatste  binnen de 4 dagen na de ontdekking ervan te worden meegedeeld zodanig  MINTJENS de mogelijkheid heeft om het beweerde gebrek te verifiëren. 


De klant dient de instructies voor het openen van de verpakking zoals  vermeld op de afleverbon/verpakking op te volgen. Schade veroorzaakt  door de klant bij het openen van de verpakking door gebruik van externe  hulpmiddelen, waaronder een stanley mes, enz. is steeds uitgesloten en  komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

7 a) Verborgen gebreken B2B relaties: Voor de door MINTJENS  geleverde of geproduceerde goederen geldt een waarborg voor verborgen  gebreken gedurende een periode van 12 maanden. In elk geval zal de  waarborg voor de MINTJENS geleverde goederen nooit de waarborg van  de fabrikant van de goederen overstijgen. Elk verborgen gebrek moet  schriftelijk door de klant worden gemeld aan MINTJENS via  service@mintjens.be en dit ten laatste binnen de 8 dagen vanaf de  ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de klant  zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op  basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. De verplichtingen van  MINTJENS zullen in elk geval niet meer en niets anders kunnen zijn dan de  vervanging van de gebrekkige goederen, of – naar keuze van MINTJENS – het afleveren van een tegoedbon of de betaling van de door de klant  betaalde prijs voor de geleverde goederen. De koper zal geen recht  hebben op enige andere schadeloosstelling. 

Het indienen van een klacht geschiedt steeds vergezeld van de nodige  omstandige bewijsstukken, waaronder foto’s edm. en ontheft de klant niet  van de verplichting de vervallen facturen te betalen. Alle goederen die  door de klant ingevolge een klacht retour worden gestuurd dienen steeds  goed verpakt in de originele verpakking (indien mogelijk ) bij MINTJENS te  worden afgeleverd. 

Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van de verplichting de  vervallen facturen te betalen. 

MINTJENS behoudt zich het recht voor aan de klant de vervoerkosten te  facturen voor alle door hem bestelde goederen die op het ogenblik van de  levering geweigerd worden zonder geldige reden en dit onverminderd het  recht om gebeurlijk bijkomende schadevergoeding te eisen. 

7. b) Wettelijke waarborg en specifieke bepalingen voor consumenten – Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. Deze  waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat  bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:  zichtbare schade, defecten ontstaan door een onoordeelkundig gebruik,  slecht onderhoud, incidenten na levering zoals waterschade,  transportschade of brand of de vervanging van toebehoren die regelmatig  moeten worden vervangen. Het gebrek aan overeenstemming dient  binnen de twee maanden na vaststelling te worden gemeld via  service@mintjens.be.. Bovendien kan de consument de aangekochte  goederen omruilen binnen de 14 dagen na aankoop op vertoning van zijn  kassaticket of factuur. In dat geval zal de consument recht hebben op een  vervanging van de goederen dan wel een tegoedbon doch geen  terugbetaling. Op maat gemaakte bestellingen kunnen echter niet worden  omgeruild. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de  wettelijke bepalingen ter zake. 

8. Overmacht – In geval van overmacht behoudt MINTJENS zich het recht  voor om de bestellingen op te schorten dan wel te annuleren, zonder  vergoeding,. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht:  stakingen, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal,  oproer, terrorisme oorlog, epidemie, pandemie, ongeval, ofwel bij  MINTJENS ofwel bij één van haar leveranciers en/of transporteurs,  ongeacht de oorzaak hiervan. Mintjens zal de klant binnen de kortste tijd  berichten van het voorvallen van zulke hinderlijke gebeurtenis. 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank – Op alle rechtsbetrekkingen  tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting  zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen en Turnhout bevoegd  zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek  die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen MINTJENS  en een consument. 

10. ALLERLEI 

10.1- MINTJENS behoudt zich het recht voor om haar prijzen, kortingen,  betalingstermijnen en andere verkoopsvoorwaarden te wijzigen na  

kennisgeving aan de klant. MINTJENS behoudt zich het recht voor de  modellen te wijzigen en veranderingen in vorm en uitvoering van  bestaande modellen te wijzigen. 

10.2- Geen enkel bezwaar (klacht) aangaande de handelsrelaties tussen  beide partijen, meer bepaald noch op het gebied van de facturatie van  MINTJENS -goederen of de hierop betrekking hebbende kortingen en  andere tegemoetkomingen, noch klachten op dienstverleningen vanwege  leveranciers, mogen aan MINTJENS worden voorgelegd later dan 12  maanden volgende op de datum waarop de factuur werd opgemaakt of  had moeten worden opgesteld. 

10.3 De producten van MINTJENS moeten in hun oorspronkelijke staat  worden doorverkocht aan de consumenten. Zij mogen niet herverpakt of  in lot verkocht worden samen met andere producten die niet door  MINTJENS worden vervaardigd tenzij anders overeengekomen met  MINTJENS. 

10.4 . Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf  uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar  zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid  van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene  Voorwaarden. 

10.5 Op al onze transacties met Nederland zijn de betalingsvoorwaarden  van de N.F.M. te Geldermalsen, gedeponeerd bij de Kamer van  Koophandel (en steeds te raadplegen op: www.mintjens.be van  toepassing. 

10.6 Voor wat betreft het voeren van publiciteit en andere  marketingdoeleinden: voor alle publicatie van onze merken, onze  meubellijnen, onze modellen en verwijzing naar de website al dan niet via  links – op welk (digitaal) platform of medium dan ook – is steeds de  voorafgaandelijke schriftelijke toestemming MINTJENS vereist.

Contact

Address

Europark 1036
3530 Houthalen

Email
Telefoon

(+32) 011 60 54 93

Follow Us